Được sản xuất hàng năm, Bảng điểm Markit IHS này đánh giá các nhà cung cấp thiết bị mạng quang dẫn đầu toàn cầu dựa trên các tiêu chuẩn sử dụng dữ liệu và thang đo thống nhất, bao gồm phản hồi trực tiếp từ người mua, thị phần nhà cung cấp, xung lượng thị phần, tài chính, nhận diện thương hiệu, danh tiếng trong lĩnh vực sáng tạo và các tiêu chuẩn khác. Cách tiếp cận khách quan, của bên thứ ba này loại bỏ các yếu tố mang tính chủ quan và đảm bảo sao cho các nhà cung cấp được đánh giá một cách chính xác và công bằng. Báo cáo 'trích lục' cụ thể năm 2019 này được cung cấp dành riêng cho Ciena. Để xem bản báo cáo đầy đủ, hãy liên hệ trực tiếp với IHS Markit.