Những kỳ vọng ngày càng gia tăng của người dùng-và các đột phá công nghệ tiếp tục thúc đẩy họ-đã tạo ra một mức độ áp lực và độ phức tạp chưa từng có cho các nhà cung cấp mạng ngày nay. Một số cách tiếp cận chiến lược cho thấy rằng độ phức tạp chính là kẻ thù và mạng tự động hoàn toàn chính là câu trả lời. Ciena có một tầm nhìn rộng hơn. Chúng tôi tin rằng một mạng lưới, cũng giống như những con người đã phát minh ra chúng, cần phải phát triển thông minh hơn, linh hoạt hơn và đáp ứng tốt hơn mỗi ngày. Chúng tôi tin rằng các nhà cung cấp mạng sẽ phải cố gắng để đạt được một mạng thích ứng tốt hơn. Tài liệu này giải thích tầm nhìn của chúng tôi về Mạng có Khả năng Thích ứng.