Các nhà Cung cấp Dịch vụ viễn thông truyền thống (SP) tiếp tục phải đối mặt với thách thức càng ngày càng gia tăng về lợi nhuận, khi họ giải quyết vấn đề nội dung theo yêu cầu của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng trong khi vẫn cố gắng duy trì trải nghiệm khách hàng cao cấp. Kết hợp với sự phát triển của IoT và các ứng dụng tiêu dùng nhiều băng thông và nhạy với đỗ trễ mong muốn, như các xe tự lái hoặc các ứng dụng thực tại ảo/tăng cường, người ta nhận ra rằng các SP cần tư duy lại các phương pháp thử và đúng để kiến trúc cho mạng của họ. Có nhiều điều họ có thể học hỏi từ cách thức trung tâm dữ liệu được xây dựng và vận hành hôm nay.